Reglement Familie Trihartlon 2019


Deelnemer:
Deelname aan de Familie Trihartlon is uitsluitend voor mensen die zich hebben opgegeven. Waar in het reglement wordt gesproken over ‘deelnemer’, ‘hij’ en ‘zij’ wordt eveneens bedoeld ‘deelneemsters’, ‘zij’ en ‘haar’.


Deelname:
Deelname aan de Familie Trihartlon is alleen mogelijk op vertoon van het startbewijs. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk om de tijdregistratiechip en startnummer mee te nemen naar de start. Het medisch paspoort is verplicht voor iedere deelnemer om bij zich te dragen tijdens het evenement. Deelname aan de Familie Trihartlon geschiedt op eigen risico. Deelname aan de Familie Trihartlon vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart dat hij een goede lichamelijke conditie heeft. Na inschrijving is restitutie van inschrijfgeld niet meer mogelijk. Wel kun je het startbewijs overdragen aan iemand anders middels een wijzigingsformulier op te vragen bij de organisatie.


Chip:
Per team wordt 1 chip uitgegeven. De chip dient aan het einde van de Familie Trihartlon ingeleverd te worden. De chip werkt als een estafette onderdeel. Zodra er wordt gewisseld tussen teamleden dient de chip doorgegeven te worden aan de volgende deelnemer. Bij verlies, na te zijn gestart, worden er geen duplicaten chips uitgereikt.


Start en finish:
De officiële start- en finishplaats vind je op de plattegrond onder het kopje download. Ieder team bepaald onderling wie welk gedeelte van de route loopt. Route-aanduiding: De deelnemer dient de aangegeven route te volgen. Deze route wordt duidelijk gemarkeerd door de organisatie. Het niet opvolgen van de instructies kan tot gevolg hebben dat we deelname aan de Familie Trihartlon per direct ontzeggen.


Triathlonregels:
De Familie Trihartlon is geen officiële wedstrijd. Instructies van gezagsdragers, reddingsbrigade en organisatie moeten opgevolgd worden.


Medaille:
De Familie Trihartlon is geen wedstrijd. Iedereen krijgt een medaille welke je bij de finish ontvangt. Rechten: De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt, maar alleen door de organisatie gebruikt om met de deelnemers te communiceren over de Familie Trihartlon. Deelnemers gaan akkoord met openbare vermelding van de uitslagen op internet en met publicatie van foto’s en video’s die tijdens de Familie Trihartlon gemaakt worden. De Hartstichting mag het beeldmateriaal via diverse kanalen inzetten voor promotionele doeleinden van nieuwe evenementen. Deelnemers ontvangen hier geen vergoeding voor. Het is niet toegestaan om tijdens het event beelden voor commerciële doeleinden te maken, zonder in het bezit te zijn van de daarvoor geldende accreditatie. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld verkoop van gemaakte beelden aan derden.


Diskwalificatie:
De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit het evenement te halen. De medische staf heeft het recht om (verdere) deelname, van deelnemer, aan het evenement te ontzeggen. Aansprakelijkheid: Iedere deelnemer loopt de Familie Trihartlon op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blijvende schade als gevolg van ongevallen voorafgaand, tijdens of na afloop van de Familie Trihartlon. Hieronder verstaan we elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel of overlijden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eventuele (persoonlijke) eigendommen.


Wijziging en/of annulering Familie Trihartlon:
De organisatie behoudt zich het recht de route op bepaalde delen te wijzigen. De organisatie behoudt zich het recht om de Familie Trihartlon af te lasten als zij zich gezien de omstandigheden hiertoe genoodzaakt ziet. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd wanneer er sprake is van overmacht. De organisatie behoudt zich het recht om de indeling van de Familie Trihartlon te wijzigen tot op het laatste moment. Slotartikel: In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de organisatie van de Familie Trihartlon.

MET HET INSCHRIJVEN VOOR DE FAMILIE TRIHARTLON VERKLAART DE DEELNEMER ZICH BEKEND MET EN GAAT AKKOORD MET HET VOORLIGGENDE REGLEMENT.

Plattegrond evenemententerrein Emmeloord Plattegrond